SharedCare Groningen

06-340 342 47

Privacy en klachtrecht

Interne klachtenregeling

Gastouderbureau SharedCare wil de opmerkingen, vragen en klachten van de ouders graag horen, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten geven vaak de punten aan die verbetering behoeven en zijn gratis informatie voor het gastouderbureau om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden of te verbeteren. Vanuit deze zienswijze worden ouders van harte uitgenodigd om hun opmerkingen, ervaringen en/of klachten zo snel mogelijk kenbaar te maken. Vaak is het direct bespreken van de klacht met de direct betrokkenen de eenvoudigste, snelste en meestal ook nog de beste oplossing. Een klacht kan gaan over het gastouderbureau maar ook over de bejegening van een gastouder ten opzichte van een kind, over de verzorging van een kind of het nalaten van afspraken over de verzorging. Mocht u een klacht hebben over een gastouder dan kunt u dit eerst proberen zelf met hem of haar te bespreken. Indien er verschil van mening blijft bestaan, raden wij aan om ons zo snel mogelijk in te schakelen. Er wordt dan op korte termijn een gesprek gepland. Ook kan er een klacht ontstaan tussen gastouders en en het gastouderbureau of tussen de vraagouder en het gastouderbureau. Zoals gezegd, wil SharedCare de opmerking, vragen maar ook de kritiekpunten zo snel mogelijk horen. U kunt daarvoor gebruik maken van het interne-klachtenformulier. Uw klacht wordt afgehandeld middels onze Interne Klachtenregeling

Externe klachtenbehandeling

Vragen of klachten over de opvang van uw kindBent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure van het gastouderbureau, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.  Als dit niet lukt, of als de inschatting is dat de klacht niet via bemiddeling is op te lossen, kan de medewerker u mediation aanraden of kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ouders kunnen een klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang als: 

  1. Gastouderbureau SharedCare niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht. 
  2. De ouders en gastouderbureau SharedCare het niet binnen 6 weken eens zijn over de afhandeling van de klacht.
  3. Op deze website kunt u meer informatie vinden over de procedure van de klachtencommissie www.klachtenloket-kinderopvang.nl  bij klachten over gastouders of klachten over het gastouderbureau. 
    U kunt kiezen voor consumenten en dan klachtenprocedure, ook kunt u er via de website voor kiezen om de klacht online in te dienen.

Lees hier ook de informatie over de klachtenregeling van het Klachtenloket Kinderopvang of download folder. De oudercommissie kan eveneens een klacht indienen bij de geschillencommissie. Ouders mogen ook altijd direct een klacht indienen bij de geschillencommissie. Download hier het klachtenreglement Geschillencommissie  en lees hier de wijze waarop de ouder c.q. oudercommissie een geschil kan indienen bij de Geschillencommissie..

Uw Privacy 

GOB SharedCare behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Gob SharedCare daartoe wettelijk verplicht is.  Wij voldoen aan de toepasselijke privacyregelgeving. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. GOB SharedCare handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door  GOB SharedCare niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat GOB SharedCare  hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan de gegevens die SharedCare aan de gemeente, de belastingdienst of de GGD moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang. Daarnaast houd het gastouderbureau een overzicht bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens die zij doet. SharedCare kijkt jaarlijks of de documenten rondom privacy nog up to date zijn en werkt het document met verwerkingen bij. Beide documenten staan voor onze klanten in het online portaal onder het kopje downloads. Het gastouderbureau maar ook al onze gastouder werken met een persoonlijk privacystatement. Hier vindt u het privacystatement van uw gastouderbureau. Het privacystatement van uw gastouder staat in het onlineportaal en kunt u als ouder opvragen bij uw gastouder. Gastouderbureau SharedCare is een kleine organisatie en heeft daarom voor het bureau geen functionaris aangesteld. De houder is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, het bijhouden ervan en het beveiligen ervan. Bij haar kunt u altijd terecht met vragen, opmerkingen en anderszins rond de verwerking van uw gegevens. 

Inschrijfformulier en Contactformulier

Als u een formulier op onze website invult, worden uw gegevens naar ons kantoor gemaild, waar ze vertrouwelijk worden behandeld. Dit formulier is beveiligd. Tevens is onze website en de email beveiligd. Het kan zijn dat u benaderd wordt door ons naar aanleiding van door u verstrekte gegevens. Wij adviseren u om geen gevoelige informatie in het contactformulier te vermelden. Het inschrijfformulier is eveneens beveiligd en gegevens waarmee u zich heeft ingeschreven, worden niet aan een derde ter beschikking gesteld en uitsluitend gebruikt om de door u aangevraagde service te leveren.

Analyse & Tracking cookies

GOB SharedCare maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van GOB SharedCare bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Gegevens delen is uitgezet voor Google Analytics. Ook het delen van gegevens voor advertentie doeleinden is uit gezet. Gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem, zij worden geanonimiseerd. GOB SharedCare gebruikt geen social-media. Op onze website vindt u geen buttons waarmee u onze berichten of pagina’s kunt promoten. Denk aan het ‘liken’ via facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Wij gebruiken eveneens geen cookies.

Bedrijfsinformatie

Gastouderbureau SharedCare
Adres: Kiekendief 60
Postcode: 9685 AL
Plaats: Blauwestad

Mobiel: 06-34034247
E-mail: info@shared-care.nl

Adres